Praktijkvoorwaarden

Voorwaarden Kiesz/ Verwijspraktijk voor Tandheelkunde

Hartelijk welkom in onze praktijk
Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

1. Openingstijden
Voor behandelingen op maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur en op dinsdagavond van 18.15 uur tot 20.30 uur. Op dinsdagavond worden er uitsluitend parodontologische nazorgbehandelingen uitgevoerd.

2. Bereikbaarheid / toegankelijkheid
De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0162-456268 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden en in het weekend krijgt u het antwoordapparaat. Enkel voor spoedklachten kunt u de avond- of weekenddienst bereiken op telefoonnummer 085-1050750.

3. Uw afspraak
U dient bij uw eerste bezoek uw verzekeringsbewijs en legitimatie te tonen. Tevens verwachten wij van u dat u van te voren een gezondheidsvragenlijst online invult op onze website www.kiesz.nl. Wanneer u niet in de gelegenheid bent deze online in te vullen, dan vragen wij u iets eerder te komen zodat u deze vragenlijst alsnog op papier kunt invullen. Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zullen wij de voor u gereserveerde tijd tot 100% van de geplande behandeling in rekening brengen.

4. Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, bel ons indien mogelijk tussen 09.00 en 10.30 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, wordt u doorverwezen naar de avond- of weekenddienst. (zie punt 2)

5. Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. En eventuele wijzigingen hierin.

6. Privacyregeling en geheimhouding
Patiëntinformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

7. Preventie-assistente
Binnen onze praktijk zijn een aantal assistentes opgeleid tot preventie-assistent. Zij mogen in opdracht van de tandarts een aantal behandelingen uitvoeren. Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust.

8. Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. U kunt bij de balie een wachtwoord krijgen, waarmee u online een vragenlijst kunt invullen. Vanzelfsprekend kunt u tevredenheid ook melden bij de (balie)assistente en/of de tandarts.

9. Betalingsvoorwaarden
Na een tandartsbehandeling declareren wij uw rekening direct bij uw zorgverzekeraar. Het hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. De declaratie krijgt u via de mail. Informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen aan de balie. Wij zijn met veel zorgverzekeraars gecontracteerd. Bij de zorgverzekeraars staan we ingeschreven onder de naam Stichting Facility Pro. 10. Begroting
Wanneer u een begroting heeft ontvangen voor de uit te voeren behandelingen en u maakt een afspraak om deze behandelingen uit te laten voeren, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de begroting.

11. Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

12. Communicatie
Wij zijn een milieuvriendelijk bedrijf, daarom zenden wij onze communicatie per mail. Indien u desgewenst toch de communicatie per post wilt ontvangen hanteren we hiervoor – administratiekosten.


KNMT-Betalingsvoorwaarden
Algemeen
1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts, orthodontist of kaakchirurg, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de
behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen
behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het viervoudige van het consulttarief in rekening worden gebracht.
5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en
desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens
geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of
overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 2025012 (betaald servicenummer)
7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke
vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de
wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
Betalingstermijn en sancties
8. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.
9. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener
gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, wordt de patiënt per 12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Deze betalingsvoorwaarden zijn op 16 mei 2007 door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering de Tandheelkunde (KNMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen